(Νέες) Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων & Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εδώ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Από 28/5/2015 έως 3/6/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 4/6/2015 έως και 5/62015 επιπλέον προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών
Από 28/5/2015 έως 8/6/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
9/6/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση κατά σειρά προτίμησης.
Από 9/6/2015 έως 12/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους  πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.
16/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων  υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.
Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση κατά σειρά προτίμησης.
17/6 και 18/6 Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των  υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους
19/6/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής  ψηφοφορίας. – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων
της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.
22/6/2015 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών
–Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για  αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.
23/6/2015 Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Από 23/6/2015 έως 25/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
26/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
από το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων Δ.Ε. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email