Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη

Από 8-12-2014 το άρθρο 97 του νόμου 4310/2014 συμπληρώνει το άρθρο 6 &4 του νόμου 4024/2012.
Το άρθρο 97 του νόμου 4310/2014:
Άρθρο 97
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.»
Έναρξη ισχύος 8-12-2014 .