Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα το Φως

Lumière !

Dans le cadre de l’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière (2015), l’APF FU Grèce – membre de la Fédération Internationale des professeurs de Français – en collaboration avec la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest),organise la quatrième édition de son concours de création vidéo et de production littéraire (prose ou poésie) en langue française et propose aux élèves et étudiants de réaliser un travail textuel ou en format vidéo numérique, sur le thème suivant : Lumière!

 

Φως !

 Στο πλαίσιο του Διεθνούς έτους του Φωτός και των τεχνικών που το χρησιμοποιούν (2015), ο APF FU Ελλάδας -μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής- σε συνεργασία με τη CEO (Επιτροπή Δυτικής Ευρώπης), διοργανώνει τον τέταρτο διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο και παραγωγής λογοτεχνικού κειμένου (πεζογραφίας ή ποίησης) στη γαλλική γλώσσα προτείνοντας στους μαθητές και φοιτητές να πραγματοποιήσουν ένα γραπτό έργο ή μία ψηφιακή μορφή βίντεο, με θέμα: Φως !

 

 

APPEL Concours Lumière 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ Διαγωνισμός Φως 2015

Fiche d’inscription en groupe

Αίτηση συμμετοχής ΟΜΑΔΑΣ

Fiche d’inscription individuelle

Ατομική αίτηση συμμετοχής