Καθορισμός της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α.,(2863 Β΄), «Καθορισμός της διδακτέας−εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 .

εδώ