Αλλαγές στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ” της Β’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

11-10-14 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (Β ́ 2660) με θέμα Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α ́τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015
εδώ