Προγραμματισμός τηλεδιασκέψεων

Σε συνέχεια της με αριθμ. 154819/Γ1/29-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΕΩ9-ΦΟΡ) εγκυκλίου των Δ/νσεων Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη», σας κοινοποιούμε τον προγραμματισμό κατανομής των σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων, από 04 Νοεμβρίου 2014 έως και 02 Δεκεμβρίου 2014

Εδώ