Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτωv

εδώ