Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα για το σχολικό έτος 2014-2015

εδώ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε την με αριθ. πρωτ. 136151/Δ3/29-8-2014 απόφαση μας με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014 – 2015» μόνο κατά το μέρος που αφορά :
1) στην απόσπαση της Γεωργίας Δασκαλοπούλου του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Βουλιαγμένης της Δ/νσης ΠΕ Ανατ. Αττικής, στο 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας
2) στην απόσπαση της Νατάσσας Σαρρή του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, με οργανική θέση στο 11ο Δ.Σ. Ελευσίνας, της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Αττικής, στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας
3) στην απόσπαση της Βασιλικής Μάρκου του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 09 Οικονομολόγων, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑΛ Λεχαινών της Δ/νσης Δ.Ε. Ηλείας, στο Π.Ε.Κ. Λαμίας.

Υπουργείο Παιδείας