Μεταβιβάζεται στους Διευθυντές Σχολείων αρμοδιότητα χορήγησης αδειών των εκπαιδευτικών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων” :Το ΦΕΚ (2648Β/2014) με την Υ.Α.

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε−τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος ιε) ως εξής:
(ο Διευθυντής του Σχολείου) «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα
48 (Δικαίωμα κανονικής άδειας),
50 (ειδικές),
53 παρ.6−7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης),
54 (αναρρωτικές) και
60 (εξετάσεων)
του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (1340 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλιο : Οι υπογραμμισμένες φράσεις έχουν προστεθεί από το Διαχειριστή.