Ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόμβου διαλειτουργικότητας, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Secure identity across borders linked 2.0» (STORK 2.0) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.Με τον όρο ηλεκτρονική ταυτοποίηση εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη που κάνει χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας (συνήθως με το όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό ή ψηφιακή υπογραφή). Η διασύνδεση όσων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με το νέο κόμβο, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης.Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς. Οι πολίτες θα απαλλαγούν σταδιακά από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιωτικές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης για κάθε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει μία φορά στο παρελθόν.

Ήδη, το ΥΔΜΗΔ έχει ήδη διασυνδέσει το διαδικτυακό τόπο για την Οδηγία των Υπηρεσιών http://www.eu-go.gr/sdportal/login.jsp?lang=EL&page=index.jsp, σε ότι αφορά στο τομέα των επιχειρήσεων. Έτσι, γίνεται πιο απλή η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την αδειοδότηση σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει διασυνδέσει υπηρεσίες που αφορούν στην ηλεκτρονική παρακολούθηση (e-learning) μαθημάτων (https://openeclass.aegean.gr/main/login_form.php?localize=en) και την ηλεκτρονική έρευνα σε θέματα της ακαδημαϊκής κοινότητας (π.χ. πρόγραμμα Erasmus) https://daphne.aegean.gr/chiossurveys/index.php?sid=397631&lang=en.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας έχει διασυνδέσει δοκιμαστική ηλεκτρονική υπηρεσία σε ότι αφορά στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής https://ibankretail.nbg.gr/sts/guest/Login/gueststork.

Παράλληλα ετοιμάζεται η διασύνδεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:

– Η απόκτησή ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ώστε να αναζητάται εύκολα και γρήγορα ο τίτλος σπουδών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
– Η διασύνδεση με τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών δημοσίων προμηθειών (ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια)

Στις 1 και 2 Οκτωβρίου διοργανώθηκε από το ΥΔΜΗΔ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Γενική Συνέλευση του έργου STORK 2.0 στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 90 εκπρόσωποι από 19 χώρες και την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Τα βασικότερα συμπεράσματα της συνάντησης ήταν:

1) Η Ελλάδα, η Εσθονία και η Ισλανδία είναι οι πρώτες χώρες που έχουν υλοποιήσει την υποδομή αυθεντικοποίησης σε εθνικό επίπεδο ενώ μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις περισσότερες από τις υπόλοιπες 16 χώρες.
2) Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων εργασίας για την εφαρμογή του κανονισμού eIDAS καθώς και των εκπροσώπων του έργου STORK που θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην εφαρμογή του κανονισμού eIDAS.
3) Μέσα στο 2015 αναμένεται η ενσωμάτωση πολλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς υγείας, επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι προσβάσιμες από τους πολίτες των συμμετεχόντων χωρών.

πηγή: ΥΔΜΗΔ

FacebookTwitterGoogle+