Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ. Φ.6 /311/79278/Γ1/21-5-2014 Κ.Υ.Α των Υπουργείων: Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ:1296Β/21-5-2014), και αφορά στον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Η Υ.Α εδώ
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ

Το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ.