Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Γ Λυκείου

fek_2014_2406b

Y.A Με Αριθ. 137433/Γ2 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουργική απόφαση (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου».

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουργική απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ως εξής:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 (Β΄ 921) υπουργική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟ