Διευκρινίσεις επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενέργειας των μεταθέσεων σχολικού έτους 2013-2014 και δεδομένου ότι ακολουθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 12 και 14 του Π.Δ. 100/97 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/1998.
1.Τα ΠΥΣΔΕ κατά τις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

α. Προηγείται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ.  100/97.

β. Ακολουθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε ειδική  κατηγορία λόγω ασθένειας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010.

γ. Έπονται και κρίνονται μαζί:
-οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ (εξαιρούνται οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό που έχουν χάσει την οργανική τους θέση και δεν βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης στο εξωτερικό),
-οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή,
-οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις)
-οι εκπαιδευτικοί των οποίων ανακλήθηκε η μετάταξη και επέστρεψαν στη ΔΔΕ όπου ανήκαν οργανικά πριν την μετάταξη και
-αυτών που μετατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 της αριθ. 91130/Δ2/12-06-2014 (ΦΕΚ 780, τ. Γ΄) Υ.Α.

Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, συγκρινόμενοι συνολικά μεταξύ τους, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησής τους.

2.Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών ακολουθεί η προσωρινή τοποθέτηση, συγκρινόμενων συνολικά μεταξύ τους, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες των Δ/νσεων εκπαίδευσης αυτών που μετατάχθηκαν σε συνιστώμενες θέσεις με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 της αριθ. 91130/Δ2/12−06−2014 (ΦΕΚ 780, τ. Γ΄) Υ.Α.

Επίσης, τονίζουμε ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή αυτοί που μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) σε θέσεις που έχουν συσταθεί στις Δ/νσεις, αφού δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα λάβουν οριστική, δηλ. οργανική τοποθέτηση με τη διαδικασία των τοποθετήσεων του επόμενου έτους, μετά την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητάς τους.

Η εγκύκλιος εδώ