Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2014-2015

Σχετικά με τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.35/03-06-2014 Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
διευκρινίζεται ότι δεν θα λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2014-2015:
ο Τομέας «Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» με τις δύο ειδικότητες «Τεχνικός
Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων
Αντιρύπανσης» και για τον Τομέα «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής» δεν θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες «Τεχνικός Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών» και «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος».

η Υ.Α εδώ