Νέα παράταση στις προθεσμίες αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Σε συνέχεια των αριθμ. πρωτ. 63564 /Η/25-04-2014 εγγράφου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 65004/Η/28-04-2014 έγγραφου μας που αφορά το θέμα, σας κοινοποιούμε την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-05-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί παράτασης των προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Οι νέες ημερομηνίες είναι:
Α. η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014
Β. η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 15 Ιουλίου 2014
Γ. η εισήγηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους εισηγητές έως 31 Ιουλίου 2014
Δ. οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις 29 Αυγούστου 2014

πατήστε εδώ να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ