Αναμόρφωση Διδακτέας Ύλης-Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος

Προς Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο αρχείο (πατήστε εδώ ) όπως μας κοινοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),προς ενημέρωση και ενέργειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πλαίσιο των Πράξεων «Διερεύνηση των παραμέτρων
αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)»,
στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα, την έναρξη λειτουργίας του και τη χρήση του,παρακαλούμε οι Διευθύνσεις και οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στο ΙΕΠ (τηλ. 210 3312406, 210 3312716, 210 3310283).

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ/ΕΔ)
Μονάδα Β1
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι
Τηλ. : 210 344 3777
e-mail : [email protected]