Τροποποίηση αρμοδιότητας Διευθυντή Εκπαίδευσης & Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 1667 τ.Β΄/5.7.2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα
και Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1340) αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014