Τροποποίηση απόδοσης 2ης ειδικότητας (Υπουργική Απόφαση)

Σας προωθούμε το με αριθ. 197335/Δ1/23.12.2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε. που αφορά στην ενημέρωσή σας επί της υπ’αριθ. 178562/Δ1/22.11.2013  (Φ.Ε.Κ. 3063/02.12.2013 τ.Β΄_ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 υ.α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 υ.α. (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) και ισχύει.”
Η εν λόγω απόφαση στο link: ΒΛΓ79-ΙΘΩ

το έγγραφο 197335/Δ1/23-12-2013 εδώ