Ενημέρωση επί της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας.

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 178562/Δ1/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) Υπουργική Απόφαση με θέμα
“Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 υ.α. «Κριτήρια και διαδικασία
απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 υ.α. (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) και ισχύει.”
(Φ.Ε.Κ. 3063/02.12.2013 τ.Β΄).

για την εγκύκλιο πατήστε εδώ