Ενημέρωση σχετικά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την αριθμ.6/2013 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ».

Α)  Σύμφωνα με την αριθμ.6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του N.4172(τ. Α’ 167),  σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α’ 167)  λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία ή και ειδικότητα και οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Α, Β, Γ και Δ, παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης,  στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την μετάταξή τους, εντός της προθεσμίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

Στην Αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Επισημαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους φάκελο, που διατηρείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως δεχτούν τις σχετικές Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις προτιμήσεις και τα Δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών εντός των προθεσμιών όπως ορίζονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.  Εφιστάται η  προσοχή σας:

  • στην ορθή συμπλήρωση των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων για μετάταξη των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μετάταξης όπως αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση στον «Πίνακα Α’: Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής»
  • στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις οφείλουν να καταχωρήσουν τα ορθά στοιχεία στα σχετικά έντυπα αιτήσεων, να τα κοινοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς με αποδεικτικό επίδοσης, να δεχτούν αιτήσεις διόρθωσης εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται, να εξετάσουν τις αιτήσεις διόρθωσης, να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τελικά να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας του Ν.4172/2013 και τα κριτήρια αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων προς μετάταξη /μεταφορά σας διαβιβάζουμε την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09-08-2013(Φ.Ε.Κ.1992/τ.Β΄/14-08-2013 Υπουργική Απόφαση καθώς και την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β)  Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Σχετικά με την διαδικασία της μετάταξης των ανωτέρω εκπαιδευτικών σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 20935/17-12-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει έως τις 24/12/2013 να γνωστοποιήσετε στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: [email protected]) καθώς και στην Υπηρεσία μας (email: [email protected]) τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι θα οριστούν ως αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Υπουργείο Παιδείας (195850/Δ2/ 19-12-2013)