Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου

Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4.6.2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», όπως ισχύει.

fek_2013_3091b.pdf