Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας διαβιβάζουμε για την ενημέρωσή σας τη με αρ. πρωτ. 140897/Γ4/02-10-2013 (ΦΕΚ 2504/τ. Β’/07-10-2013) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β’/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

fek_2013_2504b.pdf

fek_2005_1497b.pdf

1 thought on “Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Comments are closed.