Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

το ΦΕΚ εδώ

“Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους
είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους απότους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει
προσαύξηση κατά 10%.”