Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια

Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η με αρ. πρωτ. 62124/Γ2/09-05-2013 (Β΄ 1218) Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το έγγραφο εδώ
yp