Ενημέρωση για Μαθηματικά και Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Σχετ.: 129534/Γ2/16-09-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

Μετά την έκδοση του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι:

  • η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα γίνεται γραπτώς.
  • Στην Α΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η Άλγεβρα θα διδάσκεται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και η Γεωμετρία δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

odigies_math_a_lyk_1314