ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2013-2014

Η Ενισχυτική Διδασκαλία, δομή της Αντισταθμιστικής Αγωγής/ Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013, Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Σε συνέχεια του με υπ’αριθμ. 72849/Γ7, 29-5-2013 εγγράφου που αναφέρεται και στο υπ’αριθμ. 80942/Γ2, 13-6-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, καλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες για υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο, μέχρι και την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου.

Το επισυναπτόμενο έγγραφο εδώ