Πότε σπάει ένα τμήμα κατεύθυνσης

Στο ΦΕΚ 1544Β/2013 αναφέρεται:

Αριθμ. 82065/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα
«Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04?09?2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
4. Την με αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παράγραφο 5 της ενότητας Α της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) ως εξής:
Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ