Το ΦΕΚ με τα ονόματα εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στην Π.Ε.

Με την αριθμ. 119655/Δ1/30−8−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄/167), του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α΄/71), του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθμ. 111966/Δ2/13−8−2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την αριθμ. 111967/Δ2/13−08−2013 (ΦΕΚ 1977/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, μετατάσσονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, ως ακολούθως:
πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ