Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου, Α Λυκείου και Α, Β Εσπερινού Λυκείου

Σας επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου εδώ
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου εδώ,
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου εδώ και το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου εδώ

Για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 (Β΄ 1163) και
για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.