Σε ποιες προσωποπαγείς θέσεις μετατάχθηκαν 302 εκπαιδευτικοί

Μετάταξη τριακοσίων δυο εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013.

Σας ανακοινώνουμε ότι, με την αρ. 107235/Η/01-08-2013 απόφαση Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/23-7-2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 τ.Α΄/26-7-2013)  και δημοσιεύτηκε την 08-08-2013 (ΦΕΚ 840/Γ/2013) μετατάχθηκαν από 22-7-2013, στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης,  σε προσωποπαγείς θέσεις διοικητικών κλάδων, τριακόσιοι δυο εκπαιδευτικοί  με την ίδια σχέση εργασίας και με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν.
Οι συνιστώμενες με την ως άνω Υ.Α. προσωποπαγείς θέσεις προστίθενται στις θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά Νομό.
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων.
Με την ίδια απόφαση καταργήθηκαν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις διοικητικών κλάδων  της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης  κατηγορίας ως ακολούθως:
metataxis-302

Η Υπουργική απόφαση με τις θέσεις που μετατάχθηκαν 302 εκπαιδευτικοί εδώ

To ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η  Υπουργική απόφαση εδώ