Χρόνος απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχετ.: Η με αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ) «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11-08-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΣΕ2) Υ.Α. (ΦΕΚ 549 τ.Β΄/02-03-2012)
και ισχύει.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματά σας, αναφορικά με την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από τη διατύπωση των αναριθμημένων παρ. 3, 4 και 5 της εν ισχύι Υπουργικής Απόφασης καθίσταται σαφές, κατά την άποψη των Υπηρεσιών μας, ότι υποβληθείσες αιτήσεις γιαχορήγηση δεύτερης ειδικότητας μέχρι και την 15η
Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους,εξετάζονται υποχρεωτικά και τυγχάνουν έγκρισης (ή όχι) μέχρι την 31η Οκτωβρίου του οικείου σχολικού έτους. Αντιθέτως, μετά τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους δύναται ναπαραλαμβάνονται σχετικές αιτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τυγχάνουν εξέτασης καιαποδοχής (ή όχι) κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες του επόμενου σχολικού έτους.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι για το σύνολο των ζητημάτων πουέχουν προκύψει αναφορικά με την απόδοση δεύτερης ειδικότητας – και αφού σαςυπενθυμίσουμε ότι οι Υπηρεσίες μας έχουν εκφράσει κατά καιρούς τις απόψεις τους επίαυτών – έχει ήδη ενημερωθεί σχετικώς η Πολιτική Ηγεσία, οπότε και αναμένουμε οδηγίες για
την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Υπουργείο Παιδείας