« Εξαίρεση εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 )». (τα ονόματα)

εδώ

στη Διαύγεια έχουν δημοσιευτεί και τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δεν εξαιρούνται απο τη  διαθεσιμότητα
(ΑΔΑ: ΒΛΒΟ9-ΤΗΦ )