Αριθμοί-Κλειδιά για τους Εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των Σχολείων στην Ευρώπη

Όπως είναι γνωστό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο “Ευρυδίκη” δημιουργήθηκε το 1980, με σκοπό να προσφέρει πληροφόρηση και αναλύσεις επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπικουρούν το έργο των υπευθύνων για τη χάραξη των εκπαιδευτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο Ευρυδίκη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php.

Κύριες Επισημάνσεις

151EN.pdf (full)