Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42),
γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε
κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
των αναγκαίων πόρων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6212/11−05−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄−1140), με την οποία επιτάχθηκαν οι προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη, αποφασίζουμε:Την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 6212/11−05−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΚ 1720Β/2013