Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικές Θέσεις- NEA οργανικά κενά

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικές Θέσεις  εδώ

ΝΕΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 18-7-2013
εδώ

Η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα νέα οργανικά κενά θα γίνει σύμφωνα με το ΠΔ 50/1996 άρθρο 15 παρ. 11&12 :
11. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.
12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β’ της παρ. 7 του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να υποβάλλουν εντός 5 ημερών ( μέχρι την Τρίτη 23/7 και ώρα 12:00) δήλωση προτίμησης για τα νέα οργανικά κενά