Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012
Αθήνα, Ιούλιος 2013

εδώ

Στη σελίδα 49 της παραπάνω έκθεσης αναφέρεται:
“Ένσταση κατά απόφασης Πειθαρχικού– Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι(6) µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών σε εκπαιδευτικό για το πειθαρχικό παράπτωµα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας και συγκεκριµένα για τη διενέργεια ασελγών πράξεων σε παιδιά κάτω των 12 ετών και κατάχρηση ανηλίκων, αδίκηµα για το οποίο Εισαγγελέας εξέδωσε ένταλµα προσωρινής κράτησης.
Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικόςµε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήµατος προέβη σε ψαύση των γενετικών οργάνων, σε θωπείες στοµηρό και εναγκαλισµούς σε βάρος ανήλικων µαθητριών που δεν
είχαν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπειά τους στο πεδίο της γενετήσιας ζωής.”
Στη σελίδα 53 της παραπάνω έκθεσης αναφέρεται:
“Το 2012 ο ΓΕ∆∆ άσκησεµόνο σε µία περίπτωση προσφυγή κατά τελεσίδικης απόφασης πειθαρχικού οργάνου, λαµβανοµένου υπόψη του προαναφερθέντος δραστικού περιορισµού της σχετικής του αρµοδιότητας.
Συγκεκριµένα ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε κατά απόφασης του ∆ευτεροβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι µηνών σε βάρος εκπαιδευτικού στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πορνογραφικό υλικό σε ηλεκτρονικήµορφή. Με την προσφυγή του ο ΓΕ∆∆ ζητά την επιβολή της οριστικής παύσης, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την προφανώς απάδουσα προς την ιδιότητα τουεκπαιδευτικού συµπεριφορά και συνεκτιµώντας το γεγονός ότι ο ελεγχόµενος εκπαιδευτικός δίδασκε πληροφορική και άρα ήταν σε πλήρη γνώση των συνεπειών της
κατοχής και επεξεργασίας παρόµοιου υλικού. ”
Δυστυχώς ελαστικές αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων σαν τις παραπάνω δεν είναι η εξαίρεση!
Καλοδήμος Δ.