Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων – Πίνακες Οργανικών Κενών – Δηλώσεις διεκδίκησης Οργανικών Κενών.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων
εδώ

Πίνακες κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων.
εδώ

Η διαδικασία τοποθέτησης θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ 50/1996 άρθρο 15 παρ. 6 & 7:
6. Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ., τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.
7. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους, καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, να υποβάλουν, μέσα σε δέκα (10) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, όπως προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες.
Δικαίωμα υποβολής έχουν:
Α]Οι μετατιθέντες .
Σημείωση: Για τους μετατιθέμενους ΠΕ03 της φετινής χρονιάς δεν υφίστανται οργανικά κενά και ως εκ τούτου παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ.
Β]Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και
Γ]Όσοι επιθυμούν βελτίωση .

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλονται από 9-7-2013 έως 18-7-2013 και ώρα 13:00 μ.μ

Πράξη 16 /8-7-2013
Λαμία 8-7-2013
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ
Σπύρος Πιλιτζίδης