Μετατάξεις κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19−20. Οι σχολικες μονάδες (Το ΦΕΚ)

Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΠΕ19−20 που
θα μεταταγούν στους αντίστοιχους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση
fek_2013_1514b