08-09-22 Δελτίο Τύπου  – Επαναληπτικό για τα ΤΕΦΑΑ 

25 01 16 sports 550 400

08-09-22 Δελτίο Τύπου  – Επαναληπτικό για τα ΤΕΦΑΑ 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο τόπος και το αναλυτικό πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για επιλογή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας (τηλ. 210-6396163) και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης  (τηλ. 2310-587292)  για τους υποψηφίους που εξετάζονται στη Θεσσαλονίκη. Για περαιτέρω πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των ανωτέρω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

http://dide-v-ath.gr

http://dide-v.thess.sch.gr

 Οι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες πρόσφατες και όμοιες μεταξύ τους

2. Δελτίο εξεταζόμενου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου

3.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο, αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

4.  Ακτινογραφία θώρακα, με τη σχετική  γνωμάτευση 

5.  Καρδιογράφημα, με σχετική γνωμάτευση του ιατρού

6.  Βεβαίωση οπτικής οξύτητας

είτε

7) αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση καταλληλότητας με το οποίο/την οποία ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών αντί της Ακτινογραφίας Θώρακος, του Καρδιογραφήματος και της Βεβαίωσης Οπτικής Οξύτητας. Σημειώνεται ότι  στο αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή στη βεβαίωση καταλληλότητας πρέπει να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός-κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών.

Οι παραπάνω Ιατρικές εξετάσεις μπορούν να εκδοθούν από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό και ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.   

Επισημαίνεται τέλος ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική. Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι προβλέπεται στην αριθμ.Φ.251/55062/Α5/13-5-2022 ΚΥΑ «Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 – Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 2368 Β΄).


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας