29-07-2022 Έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής Γλώσσας

29-07-2022 Έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής Γλώσσας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής Γλώσσας, ίσου με 30 ECTS,  με στόχο τη χορήγηση Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας της Τουρκικής, για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ Β’3592/8-7-2022) και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε αυτό.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους πτυχιούχους :

(α) του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι είτε δεν έχουν παρακολουθήσει το ήδη λειτουργούν Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος (ίσο με 30 μονάδες ECTS) είτε έχουν παρακολουθήσει μόνον μέρος αυτού,

(β) των Τμημάτων Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων και των αποφοίτων του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατεύθυνσης Ανατολικών Σπουδών (Τουρκική), και

(γ) του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατεύθυνσης Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Όσοι /όσες πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του προγράμματος, παρακαλούμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αναρτημένη αίτηση συμμετοχής και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2022.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας