03-05-22 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

rsz mak 1

03-05-22 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωστοποιούμε ότι:
Στο ΦΕΚ Β΄ 877/25-02-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 16469/ΓΔ4/15-02-2022 Υ.Α. με θέμα: «Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της
ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων
» και
Στο ΦΕΚ Β΄ 1962/19-04-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 46075/ΓΔ4/19-04-2022 Υ.Α. με θέμα: «Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους
Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων σχολικού  έτους 2021-2022»


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας