Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.πρωτ.64126/Δ2/13-05-2013 εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε ότι οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων κάθε περιφέρειας οφείλουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων (ως επιτηρητές, βαθμολογητές ή μέλη Λυκειακών Επιτροπών), προκειμένου αυτοί να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Μαρούσι, 03.06.2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α