Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 149625/Δ5/28-11-2012 και 43311/Δ5/29-3-2013 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 756 τ.B’) «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012”».

ΦΕΚ 756 τ.B’