Διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της
Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προβλέπεται η διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 25 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου
https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php του δικτυακού τόπου του Ι.Ε.Π. συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία έως 10 Νοεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία και το τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εκδήλωση.