Τι λέει ο Συνήγορος του Πολίτη για την μεταφορά των μαθητών

ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012 αναφέρει:

Μεταφορά µαθητών
Η µεταφορά των µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες στις οποίες φοιτούν χρήζει µεταρρυθµίσεων ως προς τη διασφάλιση ενός ελάχιστου ποιοτικού επιπέδουστην παροχή της σχετικής υπηρεσίας, που συχνά δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Πέραν των οικονοµικών ζητηµάτων, τα προβλήµατα που διαπίστωσε ο Συνήγορος αφορούσαν κυρίως έλλειψη συνοδών στα λεωφορεία, µη χρήση ζωνών ασφαλείας, κακή εκτέλεση δροµολογίων, περιπτώσεις ανάρµοστης συµπεριφοράς
οδηγών και προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών µε αναπηρίες. Επί πλέον, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013 πολλά σχολεία της, ιδίως τα διατοπικά (σχολεία για παιδιά µε αναπηρίες, µουσικά και καλλιτεχνικά) βρέθηκαν χωρίς λεωφορεία λόγω διακοπής της παροχής της υπηρεσίας από τους ιδιοκτήτες, καθώς δεν τους είχαν καταβληθεί οφειλόµενα από προηγούµενα έτη. Ο Συνήγορος έθεσε εκ νέου το ζήτηµα, τονίζοντας την αναγκαιότητα άµεσης διευθέτησής του προς
εξοµάλυνση της κατάστασης για όλους τους µαθητές που δικαιούνται µεταφοράς. Με τον νόµο 4089/2012 ρυθµίστηκαν θέµατα οικονοµικής αποζηµίωσης των µεταφορέων και προβλέφθηκε η ανάληψη της σχετικής αρµοδιότητας από τις περιφέρειες. Η
κατάσταση αποκαταστάθηκε σταδιακά σε αρκετά σχολεία, αλλά αποµένει η διασφάλιση πλήρους εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ασφαλή µεταφορά.

πηγή:http://www.synigoros.gr

Επιμέλεια:
Καλοδήμος Δ.