Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και παρακαλούμε για την άμεση προώθηση τους στις αρμόδιες Σχολικές Μονάδες της ΔημόσιαςΤεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Γενικής Αγωγής – ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής) των Αξόνων Προτεραιότητας 4 & 5 (εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου):
1. Υπ’ αρ. πρωτ. 2317/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-Μ44) Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά στον ορισμό και στις αρμοδιότητες των υπευθύνων των Σχολικών Μονάδων της Δημόσιας ΤεχνικήςΕκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Γενικής Αγωγής – ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής) των Αξόνων Προτεραιότητας 4 & 5 (εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου)σχετικά με το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής
Εμπειρίας».
2. Υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012 (ΦΕΚ 1844/Β’/13.06.2012) (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) Κοινή Υπουργική Απόφασητων Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.
3. Υπ’ αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους
Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για Συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων
Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 & 5 του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΑΔΑ: ΒΕΤΩ9-Μ44

ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ