Τι αλλάζει στη δικαιολόγηση απουσιών µαθητών

στο άρθρο 54 του νόμου που ψηφίστηκε με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» αναφέρεται:

1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά µε την δικαιολόγηση απουσιών µαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσµα δικαιολογητικά:
α. ιατρικές βεβαιώσεις
β. αιτήσεις – βεβαιώσεις κηδεµόνων που προσκοµίστηκαν µετά από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσµη υποβολή τους µε αιτιολογηµένη απόφασή του.
2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες µαθητών για λόγους υγείας, µε ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εµφανής και µη χρήζουσα απόδειξης:
α. Για µεµονωµένες ή συνεχείς ώρες ηµερήσιου προγράµµατος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αµέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αµέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι µαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,
β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η µη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήµατα – αναπηρία).

Ο διαχειριστής