Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  Α΄περιόδου 2019 (Μάιος)

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2019.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε:

Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνσhttps://kpg.it.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Την ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνει αποκλειστικά και υπό την ευθύνη του ο κάθε υποψήφιος ή εφόσον είναι ανήλικος υπό την ευθύνη του κηδεμόνα του. Το προσωπικό των Δ.Δ.Ε. δε δύναται να επέμβει κατά το στάδιο αυτό.  

Στη συνέχεια, να προσέλθουν  στην Δ.Δ.Ε., Φθιώτιδας Κυπρου 85 4ος  όροφος ( από 20-3-2019 έως και την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα από 9  εως και 15:00) για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπωμένη την αίτησή του.
  2. Απόδειξη πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-paravolo), όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. 56613/ΚΒ/2010 (Φ.Ε.Κ.753/01.06.2010 τ. Β’) Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:

α) των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),

β) των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),

γ) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Στη περίπτωση που η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, ο υποψήφιος θα πρέπει να το έχει πληρώσει 3 ημέρες τουλάχιστον πριν προσέλθει για οριστικοποίηση της αίτησής του στη ΔΔΕ.

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.2008 τ.Α’) τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές είναι:

α. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,

β. Το διαβατήριο

γ. Η άδεια οδήγησης

δ. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Τα παραπάνω θα κατατίθενται σε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται η επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταθέσει φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού μέσου των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και μητρώνυμο, θα καταθέτουν μαζί με τη φωτοτυπία του μέσου αυτού υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο – μητρώνυμο). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι, η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον κηδεμόνα τους.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα Κ.Ε.Π.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του αρθ.3 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/09.03.1999 τ. Α’) σύμφωνα με τις οποίες «Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».

  1. Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξατε  τα συνημμένα αρχεία.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22313-52823, 22313-52818, 22313-52829

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

6ΥΨΜ4653ΠΣ-Ω90 προκηρυξη-1
2019A_Προδιαγραφές_A_Περιόδου-3
KPG_Manual_Candidate-2
Εξεταστικά Κέντρα_ΚΠΓ 2019Α
Πρόγραμμα Εξετάσεων_ΚΠΓ 2019Α