Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ.φύλλου 4547 και ημερομηνία δημοσίευσης 21-12-2017 (ΦΕΚ 4547/τ.Β΄/21.12.2017) της με αριθμ. Φ3/221866/220509/Δ4/15-12-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των
ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2017-18».

Μαρούσι, 3-1-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ3/943 /Δ4

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ