05-12-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 για την αποχώρηση Κοσμητόρων

rsz university 2540628 960 720

05-12-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 για την αποχώρηση Κοσμητόρων 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις σε περίπτωση αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο Κοσμητόρων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 και η θητεία των οποίων λήγει μετά την 30η-11-2017 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Δεδομένου ότι η διάρκεια της θητείας των εκλεγμένων δυνάμει των παραπάνω διατάξεων Κοσμητόρων δεν ταυτίζεται με την προβλεπόμενη στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19, κατά το μέρος που εισάγουν διάκριση ανάλογα με το έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η παραίτηση κ.λ.π. του Κοσμήτορα, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν σε τριετή θητεία.
Επισημαίνεται δε ότι η διάταξη της περίπτ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία «Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους», αποσκοπεί στη μη διατάραξη της θητείας των εκλεγμένων με τις προϊσχύουσες διατάξεις προσώπων, και επομένως δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε περίπτωση παραίτησης των προσώπων αυτών.

Ως εκ τούτου στην προκειμένη περίπτωση διενεργούνται άμεσα από τον Πρύτανη εκλογές
για την εκλογή Κοσμήτορα, για πλήρη θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4485/17, οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες μέρες
από την ημερομηνία της κένωσης της θέσης, άλλως το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε
εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Έως ότου δε αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί το
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής ή σε περίπτωση περισσότερων μελών
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, ο κληρωθείς ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής, σύμφωνα με τα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 10 του άρθρου 19 του παραπάνω
νόμου.
Ομοίως, σε κάθε περίπτωση αποχώρησης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης εκλεγμένου
με τις προϊσχύουσες του ν. 4485/2017 διατάξεις, ήτοι Πρυτάνεων, Προέδρων Τμημάτων και
Διευθυντών Τομέων, διενεργούνται άμεσα εκλογές με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το έγγραφο ολοκληρωμένο σε μορφή pdf. 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας